ещё
свернуть
Свежий номер

Новости

для специалиста по охране труда

12 тамыз

«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының Техникалық регламентіне өзгерістер енгізілді

2014 жылғы 29 мамырдағы Еуразиялық экономикалық одақ туралы шарттың 52-бабы Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттері Одақ шеңберінде адам өмірін және (немесе) денсаулығын, мүлікті, қоршаған ортаны, жануарлардың тіршілігін және (немесе) денсаулығын, өсімдіктерді қорғау, тұтынушыларды шатастыратын әрекеттердің алдын алу мақсатында, сондай-ақ энергетикалық тиімділік пен ресурс үнемдеуді қамтамасыз ету мақсатында қабылданатыны белгіленді.

«Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының Техникалық регламенті (ТР ТС 019/2011) 2011 жылы 9 желтоқсанда № 878 Кеден одағы комиссиясының шешімімен бекітілді және 2012 жылы 1 маусымда күшіне енді.

ТР ТС 019/2011 кеден одағының бірыңғай кеден аумағында айналысқа шығарылатын жеке қорғаныс құралдарын еркін қозғалысын қамтамасыз ету, жеке қорғаныс құралдарына қолдану және орындау үшін бірыңғай міндетті талаптарын. Кеден одағының бірыңғай кеден аумағында белгілеу мақсатында әзірленді.

Жұмыс беруші жұмыскерлерге техникалық регламентте көрсетілген сәйкестікті бағалау рәсімінен өткен жеке қорғаныс құралдарын ғана беруге міндетті.

Техникалық регламенте жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі деп мынаны түсінеді:

  • жеке қорғаныш құралдарын пайдалануға, оның ішінде бұлар жасалған материалдардың әсер етуіне байланысты адам мен қоршаған ортаға жол берілмейтін әсердің болмауы;
  • жеке қорғаныс құралдарын пайдалану барысында зиянды (қауіпті) факторлар адамға әсер еткен кезде адамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

2019 жылғы 28 мамырда Нұр-Сұлтан қаласында Еуразиялық экономикалық комиссия кеңесінің кезекті отырысы болып өтті, оның алаңында «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (ТР TS 019/2011) өзгерістер енгізу туралы» № 55 Комиссия Кеңесінің шешімі қабылданды, ол ресми жарияланған күнінен бастап 180 күн өткен соң күшіне енеді (2019 жылғы 27 қараша) (Комиссия Кеңесінің № 55 шешімі Еуразиялық экономикалық одақ сайтында Интернеттің ақпараттық және телекоммуникациялық желісінде 2019 жылғы 31 мамырда жарияланды).

Мақұлданған өзгерістер техникалық регламенттің тарау саласын, судан және улы емес заттардың ерітінділерінен және механикалық әсерлерден жеке қорғаныс құралдарына, химиялық факторлардың әсерінен тыныс алу мүшелері мен аяқтарына (аяқ киімдерге) жеке қорғаныс құралдарына қойылатын талаптарды нақтылайды.

Қолдарға арналған жеке қорғаныс құралдарына талаптар толықтырылды (терісі су өткізбейтін болуы тиіс), қорғау көзілдірігі мен көзілдірік әйнектеріне қойылатын талаптар нақтыланып жатыр, қорғаныс бет қапқаншалары мен қорғаныс жүйесінің компоненттеріне қосымша талаптар белгіленді.

Сонымен қатар, өрттер кезінде қолданылатын сүзгі өзін-өзі құтқарғыштарға қойылатын талаптар толықтырылды.

Сәйкестікті растау нысаны декларациялаудан есту аппараттарын сертификаттауға өзгереді.

Қазіргі уақытта Одаққа мүше мемлекеттердің уәкілетті органдары Еуразиялық экономикалық комиссиямен бірлесіп, қолдану саласын және жекелеген ережелерін нақтылау, жекелеген объектілерге қойылатын талаптарды нақтылау, техникалық регламенттердің қосымшаларына өзгерістер енгізу бөлігінде «Жеке қорғаныс құралдарының қауіпсіздігі туралы» Кеден одағының техникалық регламентіне (ТР TS 019/2011) № 2 Өзгерістер жобасын әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Енгізілген өзгерістер жұмысшыларды өндірістік қауіпті факторлардан қорғауға бағытталған.

 

Ақпарат Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі Еңбек және әлеуметтік әріптестік департаментінің директоры Б. А. Жалпошовпен ұсынылды.

 

 

9 тамыз

Внесены изменения в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Статья 52 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года устанавливает, что технические регламенты Евразийского экономического союза (далее по тексту – Союз) принимаются в целях защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения в рамках Союза. Принятие технических регламентов Союза в иных целях не допускается.

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) утверждён Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 878 и вступил в силу с 1 июня 2012 года.

ТР ТС 019/2011 разработан с целью установления на единой таможенной территории Таможенного союза единых обязательных для применения и исполнения требований к средствам индивидуальной защиты, обеспечения свободного перемещения средств индивидуальной защиты, выпускаемых в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза.

Работодатель обязан выдавать работникам только те средства индивидуальной защиты, которые прошли процедуру оценки соответствия, указанным в техническом регламенте.

В техническом регламенте под безопасностью средств индивидуальной защиты понимается:

  • отсутствие недопустимого воздействия на человека и окружающую среду, обусловленного использованием средств индивидуальной защиты, в том числе воздействием материалов, из которых они изготовлены;
  • обеспечение безопасности человека при воздействии на него вредных (опасных) факторов в процессе эксплуатации средств индивидуальной защиты.

28 мая 2019 года в городе Нур-Султане состоялось очередное заседание Совета Евразийской экономической комиссии, на площадке которого принято Решение Совета Комиссии № 55 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), которое вступает в силу по истечении 180 дней с даты его официального опубликования (27 ноября 2019 года) (Решение Совета Комиссии № 55 опубликовано на сайте Евразийского экономического союза в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 31 мая 2019 года).

Одобренные изменения уточняют область распространения технического регламента, требования к средствам индивидуальной защиты от воды и растворов нетоксичных веществ и механических воздействий, к средствам индивидуальной защиты органов дыхания и ног (обувь) от химических факторов.

Дополнены требования к средствам индивидуальной защиты для рук (должны обладать водостойкой шкуркой), уточняются требования к защитным очкам и очковым стёклам, установлены дополнительные требования к защитным лицевым щиткам и компонентам страховочных систем.

Кроме того, дополнены требования к фильтрующим самоспасателям, которые используются при пожарах.

Форма подтверждения соответствия изменяется с декларирования на сертификацию для средств индивидуальной защиты органа слуха.

В настоящее время уполномоченными органами государств-членов Союза совместно с Евразийской экономической комиссией проводится работа по разработке проекта Изменений № 2 в технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) в части уточнения области применения и отдельных положений, уточнения требований к отдельным объектам, внесения изменений в приложения к техническому регламенту.

Вносимые изменения направлены на защиту трудящихся от производственных опасных факторов.

 

Информация предоставлена директором Департамента труда и социального партнёрства Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Жалпошовым Б. А.

1 тамыз

В каком регионе Казахстана самые высокие зарплаты

Во ІI квартале 2019г. среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 186537 тенге. Индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу прошлого года составил 114,6%, реальной - 108,9%.

В Жамбылской области номинальная заработная плата составила 126,5 тыс. тенге, что на 32,2% ниже среднего уровня по стране.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата отмечена в финансовой и страховой деятельности - 458,0 тыс. тенге (в 2,5 раза превышает среднереспубликанский уровень), в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 387,3 тыс. тенге (в 2,1 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - 315,1 тыс. тенге (в 1,7 раз), в сфере информации и связи - 274,8 тыс. тенге (в 1,5 раза), в сфере строительства - 233,0 тыс. тенге (в 1,3 раза). Самый низкий уровень номинальной заработной платы отмечен в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 112,9 тыс. тенге, что на 39,5% ниже среднего показателя по республике.

В региональном разрезе самая высокая номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 325,0 тыс. тенге, что в 1,7 раза превышает среднереспубликанский показатель. В Жамбылской области ее величина составила 126,5 тыс. тенге, что на 32,2% ниже среднего уровня по стране.

Примечание. В соответствии с международными стандартами среднемесячная номинальная заработная плата одного работника формируется с учетом доплат, надбавок, премий, а также налогов и других удержаний (подоходный налог, обязательные пенсионные взносы).

19 шілде

Взрыв в шахте. Погиб сотрудник подрядной организации

"17 июля 2019 года около 20.00 при проведении ТОО "Samid" взрывных работ сотрудник этой подрядной организации попал под воздействие взрыва и скончался", – сообщили в Kaz Minerals.

Работы на месте несчастного случая на производстве остановлены. Обстоятельства и причины происшествия выясняются, создана специальная комиссия по расследованию несчастного случая, сообщили в компании.

Также 13 июля на территории Орловской шахты ТОО "Востокцветмет" из-за вывала горной массы крепильщик получил травмы, не совместимые с жизнью. Ещё один пострадавший был доставлен в больницу. Обстоятельства и причины несчастного случая на шахте выясняются.

16 шілде

На стройке погиб рабочий

В инспекции труда создали комиссию для выяснения причин несчастного случая на производстве.

Трагедия произошла 13 июля на строительной площадке жилого комплекса «Zaman». На 24-летнего рабочего с высоты упала труба.

В областной больнице, куда его доставили, врачи назвали диагноз - открытая черепно-мозговая травма. Парень скончался спустя несколько часов.

В управлении государственной инспекции труда сообщили, что будет создана комиссия, которая будет расследовать несчастный случай на производстве.

Жилой комплекс возводит в центре города Атырау.

12 шілде

Названа причина крупного взрыва на АЗС в Шымкенте

Об этом заявили члены спецкомиссии, занимавшиеся расследованием несчастного случая на производстве.

Автозаправочная станция взорвалась на окраине мегаполиса. Один человек погиб.

По данным специалистов, трагедия произошла из-за того, что при заправке автоцистерны работник не до конца закрепил соединение шланга. Случился выброс газовоздушной смеси. Под высоким давлением рукав начало кидать в разные стороны. Его металлический наконечник мог задеть железный предмет и вызвать искру, полагают эксперты.

- Состав рабочей бригады был неполный. Вместо двух человек там работал один. Не был создан технологический регламент по наливу газа. Это должно было быть полностью прописано, каков порядок этого процесса и как это должно безопасно осуществляться. С этим регламентом должны были ознакомить оператора. Но обучение тут полностью не проводилось, - сообщил замруководителя департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Шымента Сарсенбай Тенлебай.

Свое заключение спецкомиссия передаст в правоохранительные органы. В полиции сейчас ведут досудебное расследование по данному факту. Инспекция труда еще должна определить размер выплаты компенсации семье погибшего на производстве работника.

24 маусым

Охранник, получивший травму, отстоял свои права

Несчастный случай на производстве случился в ноябре 2018 года. Охранник ТОО обходил территорию. На ней находились цистерны, охранник стал подниматься по эстакаде, чтобы проверить наличие пломб. В какой-то момент не удержался и упал с высоты, получил травмы предплечья и ушибы грудной клетки.

Инспекция по труду провела специальное расследование и пришла к выводу, что в случившемся виноват сам охранник . В обязанности не входила проверка целостности пломб, он должен был только фиксировать их номера, которые ему сообщали слесари. А влезать на цистерны руководство запрещало, выяснили проверяющие.

С актом специального расследования охранник не согласился и оспорил его в суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ КОГО И КАК ОПРОСИТЬ ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ЧЕМ ОПАСНО СОКРЫТИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Суд выяснил обстоятельства: в инструкции предприятия, на котором работал охранник, указано, что он обязан был проверять целостность пломб имущества на вверенной территории. А сделать это, не поднимаясь на эстакаду, просто невозможно. Слесари, передававшие номера пломб охранникам, не несли материальной ответственности за имущество, следовательно, поручать им это дело было просто халатностью. Руководство запрещало влезать на цистерны, но охранник поднимался на эстакаду, а такого запрета не было. Работодатель не в полной мере обеспечил профилактику, не принял мер к замене опасных ситуаций на более безопасные, указано в решении суда. Таким образом, суд установил, что работник получил травмы при выполнении своих профессиональных обязанностей. Он признал незаконным акт специального расследования несчастного случая со 100-процентной степенью вины работника.

14 маусым

Гибель рабочих: задержаны руководители предприятия

Департамент полиции Нур-Султана 23 мая начал досудебное расследование несчастного случая на производстве по факту нарушения правил охраны труда, повлекшее от отравления метаном смерть двух или более лиц.

Во время расследования полицейские провели несколько необходимых экспертиз и специальных проверок, допросили очевидцев произошедшего с работниками коммунального хозяйства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ И СНИЖЕНИЮ РИСКА НА ПРОИЗВОДСТВЕ

"В результате проведенных следственных мероприятий установлена виновность должностных лиц ГКП "Астана су арнасы". 13 июня по факту задержаны и водворены в изолятор временного содержания департамента полиции Нур-Султана двое руководителей ГКП "Астана су арнасы". Проводится досудебное расследование", – сообщил заместитель начальника департамента полиции Нур-Султана Газиз Нуркаев.

Как мы сообщали, 23 мая в столице во время проведения демонтажных работ в колодце канализационной насосной станции ГКП "Астана су арнасы" погибли четверо рабочих, один пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

13 маусым

Қазақстанда үш түрлі әлеуметтік төлемнің мөлшерін арттыру жоспарланып отыр

Бұл заң жобалары Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті - Елбасы тапсырмасы бойынша өңделіп, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiндегi еңбек өтiлi мен жеңiлдiктердiң мөлшерi арасындағы қатынастарды нығайтуға, сондай-ақ, 2020 жылдан бастап мүгедектікке, асыраушысынан айрылуына және еңбекке қабілеттілігін жоғалтуына байланысты әлеуметтік жәрдемақылардың мөлшерін орта есеппен 30%-ға дейін арттыруды қамтамасыз етуге бағытталған.

Атап айтқанда, еңбек өтілі 5 жылдан асатын төлем алушылар үшін жүйеде қатысу мөлшерлемесін қайта қарау жоспарланып отыр, бұл әлеуметтік жәрдемақылардың үш түрінің мөлшерін анықтау кезінде қолданылады. Бүгінгі таңда 5 жыл және одан көп өтілі бар азаматтар үшін аталған коэффициенттің максималды мәні - 1,0. Жүйеге неғұрлым көп қатысуды ынталандыру үшін 5 жылдан артық қатысу өтілі бар азаматтарға әрбір еңбек еткен толық бір жылы үшін коэффициентті 2 %-ға арттыру ұсынылады.

Мүгедектігі бар адамдардың әлеуметтік қорғалу деңгейін арттыру мақсатында еңбек ету қабілетінен айырылуы бойынша әлеуметтік төлемнің мөлшерін тікелей медициналық-әлеуметтік сараптама негізінде белгіленген жалпы еңбек ету қабілетінен айырылу деңгейіне (30%-дан 100%-ға дейін) сәйкес анықтау ұсынылады.

ОҚЫҢЫЗ: Жұмыс істейтін мүгедектерге арналған жеңілдіктер мен кепілдіктер жүйесі  Әйелдер мен отбасылық міндеттері бар адамдарға берілетін құқықтық кепілдіктер Қаза тапқан жағдайда біржолғы өтемақы төлеу қағидалары; Орташа жалақыны есептеудің бірыңғай қағидаларына өзгерістер енгізу туралы

Асыраушысынан айырылған отбасылардың әлеуметтік қорғалуын арттыру үшін асырауындағылар санына сәйкес қолданылатын коэффициентті арттыру ұсынылады.

Сонымен қатар, заң жобасында жұмысынан айрылуы бойынша әлеуметтік төлемдерді алушылар үшін табысты алмастыру коэффициентін 30% - дан 40% - ға арттыру, сондай-ақ жұмысынан айырылуы бойынша әлеуметтік төлемнің мерзімін жүйеге қатысу өтіліне байланысты 4-тен 6 айға дейін ұзарту көзделген.

Сонымен қатар, 2020 жылдың 1 қаңтарына жаңадан келетін және қазіргі төлем алушылар арасында шиеленісті болдырмау мақсатында асыраушысынан және еңбек ету қабілетінен айырылуы бойынша әлеуметтік төлемді алып жүрген азаматтар үшін жаңа өзгерістерді қолдана отырып, бір реттік қайта есептеу жүргізуді жүзеге асыру ұсынылады.

7 маусым

Мощный взрыв произошел на заправке

По прибытии пожарных подразделений в 11:20 было установлено, что произошел пожар наземной цистерны емкостью 200 куб. м. с последующим загоранием и взрывом трех автоцистерн и одного прицепа.

Пожар локализован в 12:21 и ликвидирован в 12:53. С ожогами госпитализирован в больницу пострадавший - заправщик, 1999 года рождения.

В ликвидации было задействовано 21 единица техники 90 человек личного состава ДЧС Шымкента. 

По сообщению пресс-службы Управления здравоохранения города, на место происшествия выезжали три бригады скорой помощи. Сейчас пострадавший находится в реанимации, его состояние тяжелое.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВМА. ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ СТАНДАРТ «РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ»

24 мамыр

На KIOSH–2019 поздравили победителей конкурса «СЕНIМ»

Открывая выставку KIOSH–2019, министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Б. М. Сапарбаев, подчеркнул, что выставка способствует укреплению деловых связей между представителями государственных структур, производителями и поставщиками средств индивидуальной и коллективной защиты.

«Доказано, что обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты прямо влияет на уровень производственного травматизма», - отметил министр.

На площадке конференции KIOSH участники рассмотрели актуальные вопросы развития отрасли: внедрение цифровых технологий охрану труда и промышленной безопасности, новые системы СИЗ, системы управления охраной труда, а также государственный и внутренний контроль.

Особое внимание на конференции было отведено теме внедрения и использования информационных и цифровых технологий в сфере охраны труда и промышленной безопасности Казахстана.

В рамках KIOSH–2019 состоялось награждение победителей конкурса «Сенім–2019» по безопасности и охране труда среди работодателей Казахстана и республиканского конкурса на присуждение звания «Лучший государственный инспектор труда».

Имена всех победителей будут скоро опубликованы в июньском номере журнала «Охрана труда. Казахстан».

А нам приятно сообщить, что медалью «СЕНІМ» за большие заслуги и вклад в развитие безопасности и охраны труда на предприятиях Республики Казахстан была также награждена руководитель тематического направления «Охрана труда, кадры и делопроизводство» ТОО «МЦФЭР-Казахстан» Светлана Сергеенко!

От души поздравляем!

 Источник: журнал "Охрана труда. Казахстан"

 

 

Четыре человека погибло от отравления метаном в столице

По предварительным данным, ЧП произошло за Дворцом школьников. Погибшие - сотрудники "Астана Су Арнасы".

В Нур-Султане произошло трагическое событие. В результате несчастного случая на производстве погибли 4 сотрудника коммунальной компании "Астана Су арнасы". 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  В ФОКУСЕ ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ: СОТРУДНИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Как отметили в пресс-службе акимата города, есть еще один пострадавший. Он в результате ЧП доставлен в больницу с диагнозом отравление метаном. Сейчас он находится в первой городской больнице, состояние среднее. Он получает всю необходимую медицинскую помощь. Диагноз предварительный – отравление метаном. Жизни его ничего не угрожает.

Как сообщили в КЧС МВД РК, 23 мая в 16.24 на пульт 112 поступил звонок о том, что по адресу Момышулы, в колодец упал человек. Дежурная смена направила оперативно-спасательное подразделение и бригаду центра медицины катастроф. По прибытии было установлено, что упал не один человек, а четверо. Они упали в резервуар канализационно-насосной станции. На место происшествия дополнительно были вызваны пожарные подразделения.

Шестеро сотрудников "Астана Су Арнасы" работали на недействующей станции, проводя демонтажные работы. 

Предварительно установлено, что один из работников потерял сознание и упал в резервуар. Второй, пытаясь оказать помощь, спустился по технологической лестнице вниз и тоже потерял сознание, за ним третий и четвертый.

Четверо погибли, одного удалось спасти. Шестой – водитель. Он и позвонил в скорую.

Резервуар диаметром около 3.5 метров, глубина около 10 метров. Нижняя часть на уровне трех метров заполнена жидкостью. Тела погибших извлечены.

- Пациент доставлен бригадой скорой помощью в Городскую больницу №1. Состояние стабильное. В сознании, жалобы на головные боли, кашель. Госпитализирован в отделение токсикологии больницы, с диагнозом - отравление сероводородом (метан), средней степени тяжести, - рассказала пресс-секретарь акима Нур-Султана Эльвира Жургенбаева.

- По данному факту проводится досудебное расследование по статье 156 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц". Назначены необходимые экспертизы, по результатом которых будет принято процессуальное решение, - сообщила руководитель пресс-службы департамента полиции города Нур-Султан София Колышбекова.

 

14 мамыр

В Павлодаре расследуют гибель рабочего

По предварительной версии при монтаже шламопровода мужчину придавило трубой, - такая информация была размещена пресс-службой АО «Алюминий Казахстана» в официальном аккаунте предприятия.

Несчастный случай на производстве произошел 12 мая 2019 года в 10:30 на шламовом поле Павлодарского алюминиевого завода с работником подрядной организации ТОО «Ай-Су Мелиорация». Пострадавший скончался в больнице. Начато расследование несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью.

По информации управления здравоохранения области, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ КАК ИСХОДНАЯ ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ ПРИМЕНИМА ЛИ ПИРАМИДА ПРОИСШЕСТВИЙ В УСЛОВИЯХ КАЗАХСТАНА ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИИ

8 мамыр

Охрана труда и будущее сферы труда на железной дороге

В ходе круглого стола обсуждены вопросы состояния общественного контроля за охраной труда, совместной работы профсоюзного комитета и администрации, а также организации работы Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте в локомотивном депо.

В организации активно идет реализация концепции Vision Zero или «Нулевой травматизм», качественно нового подхода к организации профилактики, объединяющей три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИИ НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ. СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В 2019 ГОДУ НЕОБХОДИМО ЛИ ВНЕДРЯТЬ СУОТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С МАЛОЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ

Профсоюзным комитетом совместно с администрацией предприятия был организован смотр-конкурс детского рисунка, посвященного Всемирному дню охраны труда. Награждение победителей конкурса (по номинациям, в зависимости от возраста детей) было проведено в ходе круглого стола. Детям были вручены грамоты и ценные призы, а всем участникам смотра – памятные подарки.
В завершении круглого стола была отмечена большая работа, проводимая техническими инспекторами труда в целях снижения производственного травматизма и создания безопасных условий труда. Стоит заметить, что в структурных подразделениях Петропавловского отделения дороги создано 12 производственных советов, где общественный контроль осуществляют 82 технических инспекторов труда.

Предприятие уделяет особое внимание профилактике и предупреждению несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью, и работа в данном направлении будет продолжена и дальше.

2 мамыр

В Усть-Каменогорске на заводе произошел сильный пожар

"В цехе по производству анодов в результате разгерметизации доменной печи произошёл разлив черновой меди на площади 300 м2 с последующим возгоранием изоляции кабелей, предварительно, на площади 150 м2", – сообщил официальный представитель ведомства Нурсултан Нурахметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ?   ОҚЫҢЫЗ: ҰЙЫМДА ӨРТКЕ ҚАРСЫ ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ КЕРЕК?

До прибытия пожарных подразделений место происшествия покинули 16 сотрудников завода. С огнём боролись более 70 человек, для тушения пожара использовали 15 единиц техники. Пожарные справились с пламенем в 19.55. Жертв и пострадавших нет.

29 сәуір

2018 жылы еңбек жағдайдалары зиянды үшін 116 млрд. теңгеден астам қаржы төленді

Қазақстанда жыл сайын кәсіпорындарда 1500-дан астам жазатайым оқиға орын алады, оның 200-ден астамы өліммен аяқталады. Зиянды және қауіпті еңбек жағдайларында 2018 жылы 373 мыңнан астам қызметкер жұмыс істеді:

  • шу мен дірілдің жоғары деңгейі жағдайында әрбір екінші (45,4 %);
  • жоғары газданған және шаңданған жұмыс аймағында әрбір үшінші қызметкер (34,4 %) жұмыс істеді;
  • ауыр дене еңбегімен 85,2 мың адам немесе тексерілген кәсіпорындар қызметкерлерінің санынан 5,1 %-ы жұмыспен қамтылды.

Қызметкерлердің қолайсыз еңбек жағдайлары салдарынан елеулі экономикалық шығындар туындайды.

ОҚЫҢЫЗ:   ЖҮРГІЗУШІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ. БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ   2019 ЖЫЛҒА АРНАЛҒАН ЖОЛ ЖҮРІСІ ҚАҒИДАЛАРЫН БҰЗҒАН КЕЗДЕГІ АЙЫППҰЛДАР КЕСТЕСІ

Өткен жылы аттестаттаудың нәтижелері негізінде 676 мың қызметкер зиянды еңбек жағдайларындағы жұмысы үшін әртүрлі өтемақы алды. Бұл мақсатқа жұмыс берушілер 116,3 млрд.теңге бөлді, бұл 2017 жылға қарағанда 8 % - ға артық.

Мемлекеттік органдар мен жұмыс берушілер қабылдаған кешенді шаралар қызметкерлерге қауіпсіз еңбек жағдайларын жасау бойынша оң динамиканы сақтауға мүмкіндік берді.

2018 жылы өндірісте зардап шеккендер саны 2017 жылмен салыстырғанда 6,6 %-ға төмендеді. Өндірісте қаза болғандардың саны 9,8 %-ға төмендеді. Экономика салалары бөлінісінде зардап шеккендердің ең көп саны тау-кен металлургия кешенінің кәсіпорындарында – 19,1 % және құрылыс саласында – 11,7 %.

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында бар тәуекелдерді ескере отырып, Министрлік Қазақстан Республикасында өндірістік жарақаттануды және еңбек жағдайлары зиянды жұмыс орындарын төмендету жөніндегі 2019-2023 жылдарға арналған жол картасын әзірледі.

 

24 сәуір

Нарушение техники безопасности привело к трагедии

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС Жамбылской области, днем 23 апреля в городе Шу в пункте приема металлолома, трагедия произошла во время распиливания пустого кислородного баллона. Произошел хлопок оставшегося газа. В результате рабочий получил травму и был доставлен в больницу города Шу, где скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:   КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИИ

 

«Всё это происходило на открытой территории, - рассказала руководитель пресс-службы ДЧС Жамбылской области Сауле Мунатаева. - По предварительным данным, рабочие не соблюдали положенные при таких действиях правила техники безопасности. Поэтому и произошла производственная травма и трагедия. Ведется расследование».

На место происшествия выезжали 17 работников спасательных служб: департамента по ЧС, трассово-медико-спасательного пункта «Толе би» и ДСОГ. Было задействовано 4 единицы техники и реанимобиль.22 сәуір

МОТ: ежедневно 6500 человек умирают из-за профзаболеваний

Ежедневно примерно 6500 человек умирают из-за профессиональных заболеваний и более тысячи – в результате травм на рабочем месте, сообщает сайт ООН. Причём технологические преобразования порождают новые опасности.

"В последние годы на производстве используются новые технологии, такие как оцифровка, робототехника и нанотехнологии. Они, как предполагают многие медики, также могут влиять на психосоциальное здоровье. Многие из этих новинок содержат материалы, опасные для здоровья. Для снижения их вредного воздействия работодатели должны проводить специальное обучение работников, чаще организовывать инспекции условий труда и брать на вооружение разного рода защитные механизмы", – отметили эксперты Международной организации труда (МОТ).

Ежегодно 2,8 млн человек умирают в результате несчастных случаев на работе или от болезней, связанных с производством. Примерно 374 млн человек в год получают разного рода травмы и заболевания на рабочем месте. Их нетрудоспособность даже в течение нескольких дней оборачивается потерей до 6% глобального ВПП.

Эксперты МОТ призвали руководителей компаний и предприятий не злоупотреблять уязвимым положением мигрантов и молодых людей, не эксплуатировать их как рабов, выплачивать им достойную заработную плату и не принуждать к непосильному труду. На сегодняшний день примерно 36% всех трудящихся в мире работают более 48 часов в неделю.

Все эти нарушения на рабочем месте оборачиваются заболеваниями людей трудоспособного возраста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ

"Да, речь идёт об огромных экономических потерях, но мы должны помнить и о невообразимых человеческих страданиях. Все эти показатели жертв и пострадавших трагичны ещё и потому, что многие из этих случаев заболеваний, увечий и гибели можно было бы предотвратить", – заявила представитель МОТ Манал Аззи.

В Казахстане чаще всего получают производственные травмы в ВКО, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях. Большинство несчастных случаев происходят из-за падения с высоты, обрушения зданий или обвалов строений.

 

12 сәуір

На 4 млн тенге оштрафованы руководители за нарушение пожарной безопасности

По словам начальника управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлана Турегелдиева, эта цифра в два раза превышает прошлогодние показатели (5 млн тенге).

 – На пожарах погибли три человека, еще шесть получили травмы различной степени тяжести. С начала года государственные инспекторы провели 299 проверок соблюдения пожарной безопасности, к административной ответственности привлечено 244 человек. Сумма наложенных денежных штрафов составила 4 ,7 млн тенге, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма штрафов увеличилась в 2 раза, - сообщил Ерлан Турегелдиев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ     ОҚЫҢЫЗ: ҰЙЫМДА ӨРТКЕ ҚАРСЫ ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ КЕРЕК?

При этом 21 штраф на 675 тысяч тенге был наложен на бизнесменов, 196 - на руководителей государственных учреждений. По словам начальника управления, большинство нарушений пожарной безопасности были выявлены в объектах образования.

 – В настоящее время по всей области полным ходом идут проверки объектов образования. Последние трагические случаи на территории республики показывают, что вопросы соблюдения пожарной безопасности как никогда актуальны, в связи с чем обращаемся ко всем руководителям о неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности, - отметил Ерлан Турегелдиев.

3 сәуір

Охранник, получивший травму на работе, защитил права в суде

Несчастный случай на производстве случился в ноябре 2018 года. Охранник ТОО обходил территорию. На ней находились цистерны, охранник стал подниматься по эстакаде, чтобы проверить наличие пломб. В какой-то момент, не удержавшись, упал с высоты, получил травмы предплечья и ушибы грудной клетки.

Инспекция по труду провела специальное расследование и пришла к выводу, что в случившемся охранник виноват сам. В его обязанности не входила проверка целостности пломб, он должен был только фиксировать их номера, которые ему сообщали слесари, - выяснили проверяющие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТРИ СТУПЕНИ КОНТРОЛЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА   ОҚЫҢЫЗ: ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ ҮШІН БАҚЫЛАУ САТЫЛАРЫ

С актом специального расследования охранник не согласился и оспорил его в суде. Суд выяснил, что в инструкции предприятия, на котором работал охранник, указано, что он обязан был проверять целостность пломб имущества на вверенной территории. А сделать это, не поднимаясь на эстакаду, просто невозможно. Слесари, передававшие номера пломб охранникам, не несли материальной ответственности за имущество, следовательно, поручать им это дело было просто халатностью. Руководство запрещало залазить на цистерны, но охранник поднимался на эстакаду, а такого запрета не было.

Работодатель обеспечивает профилактику, но не сделал это в надлежащем объеме, не принял мер к замене опасных факторов на более безопасные, указано в решении суда. Таким образом, суд установил, что работник получил травмы при выполнении своих профессиональных обязанностей. Он признал незаконным акт специального расследования несчастного случая со 100-процентной степенью вины работника.

1 сәуір

150 нарушений законодательства выявили на предприятиях Жамбыла

По итогам проверок в 2018 году в различных предприятиях и учреждениях области были выявлены нарушения и применены 66 административных мер, из которых 44 –штраф, 22 – предупреждение.

Общая сумма наложенных штрафов составила более 6 млн тенге.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления инспекции труда Ернара Есиркепова сотрудники управления инспекции труда совместно с государственными органами труда проверили 157 предприятий и учреждений Жамбылской области. В итоге выявили 150 фактов нарушений закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КАК ОРГАНИЗОВАТЬ И ПРОВЕСТИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ОРГАНИЗАЦИИ   ОҚЫҢЫЗ: ҰЙЫМДА ӨРТКЕ ҚАРСЫ ЖАТТЫҒУЛАРДЫ ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӨТКІЗУ КЕРЕК?

«На сегодняшний день 147 нарушений уже устранено. Кроме того, как оказалось, перед 2 472 работниками 12 предприятий была задолженность по заработной плате на 514,4 млн тенге. В результате принятых мер защитили права 2 279 работников и возместили им заработную плату на сумму 440,3 млн тенге».

«Наше ведомство контролирует соблюдение на предприятиях и в организациях Жамбылской области основных положений договора гражданско-правового характера, заключенного между работниками и работодателями, и являющегося обязательным к исполнению документом. К сожалению, отдельным руководителям предприятий приходится не только объяснять необходимость соблюдения, но и наказывать», - отметил Ернар Есиркепов. 

28 наурыз

Пожарных роботов создали в Mitsubishi

Компания Mitsubishi Heavy Industries презентовала двух пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить пожар.

Один из них оснащен лафетным стволом, а второй разматывает пожарный рукав и транспортирует его к гидранту или пожарному насосу.

Зачастую пожарным приходится тушить не локализованное возгорание, а пожар труднодоступной местности. При этом доступ к очагам возгорания может быть затруднен из-за разрушений и препятствий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов»    ОҚЫҢЫЗ: «Объектілерді қорғауға арналған өрт техникасының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламентін бекіту туралы

Комплекс из двух роботов способен к самостоятельному тушению пожара на удалении 300 метров от источника воды. Оба робота созданы на четырехколесном шасси, взятом от сельскохозяйственной техники, а снаружи они обшиты металлическими панелями, позволяющими частично отражать тепловое излучение. Основной робот может тушить пожар, выдавая до 4 тонн воды за минуту под давлением до одного мегапаскаля.

 

27 наурыз

По факту аварии на Каламкасе возбуждено уголовное дело

По факту пожара на нефтегазовом месторождении Каламкас в Мангистауской области возбуждено уголовное дело, сообщает и. о. прокурора природоохранной прокуратуры области Малика Оспанова.

 "Уголовное дело возбуждено, виновные лица будут привлечены к ответственности после соответствующего заключения специальной комиссии", – сказал М.Оспанов на брифинге во вторник в Нур-Султане.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ   ОҚЫҢЫЗ: ӨНДІРІСТЕГІ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒА ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

Он уточнил, что дело расследуется по части 1 статьи 333 («Нарушение правил охраны и использования недр») Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 21.01.2019).

Представитель департамента экологии по Мангистауской области Руслан Тукенов на этом же брифинге сообщил, что разработчик месторождения Каламкас - АО "Мангистаумунайгаз", и его подрядчик не информировали об аварии на промысле в первые сутки, 13 марта. По данному факту обязательно виновные лица за несвоевременное сообщение уполномоченному органу понесут наказание", – сказал он.

Как мы сообщали, 13 марта на одной из скважин месторождения Каламкас начался выброс газоводяной смеси. Ликвидировать последствия происшествия планировалось к вечеру. Однако утром 25 марта в районе скважины 8232 произошло возгорание очага газоводяной смеси. Жертв и пострадавших нет.

Потушить скважину пока не удалось.

26 наурыз

«Қаламқастағы» апат: Тергеу амалдары жүргізілуде

Аталған факті бойынша Энергетика министрлігі Мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекциясы батыс өңіраралық басқармасы мен Маңғыстау облыстық экология департаменті «Маңғыстау мұнайгаз» АҚ-ға қатысты тексеру тағайындады.

Тексеру қорытындысы бойынша Энергетика министрлігі шара қабылдайтын болады», - делінген таратылған ақпаратта. Қазіргі уақытта оқиға орнында «Маңғыстаумұнайгаз»АҚ, «Си Бу» инженерлік бұрғылау компаниясы» ЖШС басшылығы, Мұнай-газ кешеніндегі мемлекеттік инспекциясы батыс өңіраралық басқармасының өкілі жүр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Изменены Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы   ОҚЫҢЫЗ: Тау-кен және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары өзгертілді

Сонымен қатар оқиға орнынан Энергетика министрлігі мен «ҚазМұнайГаз» компаниясы орталық аппаратының өкілдері келген.

«2019 жылдың 24 наурыздағы жағдайға сәйкес мұнай атқылап жатқан жоқ. Төтенше жағдай салдары осы жылдың 24 наурызы күні кешке аяқталады деп күтілуде. ҚР ИНдустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Индустриалдық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік комитеті Маңғыстау облыстық аумақтық департаментпен бірге Қаламқаскен орнындағы апаттық жағдайды тергеу жүргізіп жатыр. Сонымен қатар апаттың себептерін және әрекеттері апатқа себеп болған тұлғаларды анықтау тапсырылды. Апатты тексеру комитеттің бақылауында тұр», - делінген таратылған ақпаратта.

20 наурыз

В 2018 году выявлено более 39 тысяч нарушений промышленной безопасности

Читайте также эту новость на казахском языке.

Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр, выступая на заседании Правительства Республики Казаxстан. По его словам, в 2018 году по особому порядку Министерством проведено 1322 проверок объектов с высокой степенью риска и 940 внеплановых проверок.

"Выявлено более 39 тысяч нарушений требований промышленной безопасности. За грубые нарушения приостановлено 827 объектов и 3 предприятия. Наложено 2 тыс. штрафов на сумму более 147 млн. тенге. Несмотря на проводимую системную работу в области промышленной безопасности в 2018 году допущено 27 аварий (2017 год – 19), при которых пострадало 17 человек (6 из них со смертельным исходом)", - отметил министр.

Основные причины аварий – эксплуатация устаревшего, морально и физически изношенного оборудования; нарушение требований и правил промышленной безопасности; отсутствие или низкий производственный контроль и низкая квалификация рабочего персонала.

В целях повышения эффективности надзорной деятельности в области промышленной безопасности, снижения уровня аварийности и травматизма на опасных производственных объектах министерством принимаются ряд соответствующиx мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАУЧИТЬ КАЖДОГО РАБОТНИКА ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ИНЦИДЕНТЫ И АВАРИИ   ОҚЫҢЫЗ: ӘРБІР ЖҰМЫСКЕРДІ ОҚЫС ОҚИҒАЛАР МЕН АПАТТАРҒА ЖАУАП РЕТІНДЕ ЖЕДЕЛ ӘРЕКЕТ ЕТУГЕ ҮЙРЕТУ

"Разрабатываются планы технического перевооружения для обеспечения безопасной и устойчивой работы технических устройств, технологических линий на опасных производственных объектах. Разработан проект Закона по вопросам промышленной безопасности, который направлен на усиление роли производственного контроля предприятий в области промышленной безопасности, снижение административного давления на бизнес, упорядочение деятельности организаций, аттестованных на право проведения работ в области промбезопасности", - сообщил Роман Скляр.

Также ведомством проводится работа по автоматизации государственных услуг в сфере промышленной безопасности, пересмотрены критерии оценки степени риска и проверочные листы в области промышленной безопасности. Сокращены требования проверочных листов на 28 % (из более 10 132 вопросов проверок сокращено 2794). Все принимаемые министерством меры направлены на повышение эффективности системы обеспечения промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

 

Поручено разработать Дорожную карту по безопасности труда

- Мы обсудили ряд проблемных вопросов в трудовой сфере. Будут приняты конкретные меры по их решению. Необходимо создать эффективную систему регулирования социально-трудовых отношений. Первое, акимам необходимо держать на контроле вопрос по недопущению возникновения социального напряжения в трудовых коллективах. Нельзя допускать необоснованного высбождения работников. Есть множество хороших примеров, когда на предприятиях положительно решаются трудовые и социальные вопросы работников, - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ   ОҚЫҢЫЗ: ӨНДІРІСТЕГІ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒА ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

В качестве примера глава кабмина привел то, что многие предприятия поддержали инициативу главы государства по повышению заработной платы низкооплачиваемым работникам, реализовываются социальные проекты.

В связи с этим премьер поручил Минтруда вместе с госорганами и профсоюзоами за месяц разработать комплексную Дорожную карту на пятилетний период по безопасности труда.

19 наурыз

Частота профессиональных заболеваний в Казахстане

Такое громкое заявление на круглом столе «Актуальные проблемы профессиональных заболеваний и производственного травматизма» сделала доктор медицинских наук, профессор НАО «Медицинский университет Караганды» Айгуль Аманбекова:

«Регистрируемый уровень профессиональной заболеваемости (ПЗ) не отражает истинной ситуации и не адекватен состоянию условий труда в современном Казахстане. Совершенно очевидно, что основная часть ПЗ маскируется в структуре общей заболеваемости, поэтому работники с нарушениями здоровья, возникшими в процессе труда, не получают надлежащего медицинского обслуживания и соответствующих социальных компенсаций за утрату здоровья», – заявила она, представляя свой доклад «Актуальные вопросы профессиональной патологии в Республике Казахстан».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ   ОҚЫҢЫЗ: ЖҰМЫСШЫЛАР ДЕНСАУЛЫҒЫНА КӘСІПТІК ҚАУІПТІ БАҒАЛАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ

Это доклад интересен не только специалистам, но и любому здравомыслящему человеку. Согласно его выводам: больше всего профзаболеваний имеют шахтеры и металлурги; во вредных условиях мужчин работает в три раза больше, чем женщин; наибольшая численность работников, занятых во вредных условиях труда, отмечена в Карагандинской области; каждый третий больной на производстве – потенциальный инвалид; работодатели скрывают истинную картину с профессиональными заболеваниями.

Согласно оценкам Международной организации труда, ежегодно в мире от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний погибает 2,2 млн человек, 270 млн трудящихся становятся жертвами несчастных случаев на производстве, а около 160 млн подвержены профессиональным заболеваниям. Профессиональные риски ухудшают показатели смертности от хронических заболеваний: на 15 % – от астмы, 13 % – от хронических обструктивных легочных заболеваний, 13 % – от сердечно-сосудистых заболеваний, 10 % – от онкологии, еще 8 % – от травм.

14 наурыз

На Экибастузской ТЭЦ завершено расследование несчастного случая

Как мы сообщали, 26 января на Экибастузской теплоэлектроцентрали произошла трагедия: погиб начальник смены котлотурбинного цеха Ержан Жаксыбаев. Мужчина пошел посмотреть на образовавшийся свищ в котле и обварился. Тело его обнаружили спустя полчаса после несчастного случая на отметке 18 метров. У погибшего осталась 13-летняя дочь.

Между тем в социальных сетях появилось анонимное обращение от работников станции. Они заявили общественности, что боятся идти на работу, потому что оборудование станции находится в критическом состоянии и опасно для жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЧЕМ ОПАСНО СОКРЫТИЕ РАБОТОДАТЕЛЯМИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ   ОҚЫҢЫЗ: ЖҰМЫС БЕРУШІЛЕРДІҢ ӨНДІРІСТЕГІ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАРДЫ ЖАСЫРУЫ НЕСІМЕН ҚАУІПТІ

Руководство ТОО «Экибастузтеплоэнерго» на пресс-конференции признало, что станция находится не в идеальном состоянии.

Руководитель управления труда Павлодарской области Аскар Капанов озвучил итоги расследования. Он отметил, что к несчастному случаю привел целый ряд факторов. Во-первых, когда создалось юридическое лицо ТОО «Экибастузская ТЭЦ», погибший начальник смены работал на этом объекте, но подчинялся другому предприятию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ   ОҚЫҢЫЗ: ӨНДІРІСТЕГІ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒА ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

- В 2018 году он перешел на новое предприятие, но не прошел вообще никакого обучения, хотя был начальником смены, - рассказал Аскар Капанов. - В дальнейшем, когда разбирались в причинах порыва трубы, выяснилось, что причина была во внутренней коррозии металла. Изнутри она начала ржаветь, и изнутри прорвало. В 2017 году котел больше года находился на ремонте, и не было принято никаких мер, чтобы избежать коррозии металла, хотя для этого существуют различные способы – заполнение газом, специальной жидкостью. - Кроме того, там было такое обстоятельство, что на этой трубе в течение длительного времени происходило мокрение, - рассказал руководитель ведомства. - Они еще с декабря его заметили, хотя несчастный случай произошел 26 января. Это мокрение замечали все начальники смены и сам пострадавший. Они записывали в суточную ведомость, но в журнал дефектов не записывали. С суточной ведомостью не ознакамливалось вышестоящее руководство, в том числе начальник цеха, которые должны были это делать. Соответственно, по поводу этого мокрения никаких мер не принималось. - Это был яркий признак, что что-то не так с этой трубой, - считает Аскар Капанов. - Потому что если бы просто случайно мокрение от пара снаружи было, то оно быстро испарялось бы. Было ясно, что, видимо, существует какая-то микротрещина, тем не менее это было проигнорировано.

По итогам расследования ответственными были признаны 15 человек, в том числе директор, главный инженер, все начальники смены, и.о. начальника по безопасности труда Экибастузской ТЭЦ.

- Вины работника мы не усмотрели, зато установлена 100-процентная вина предприятия, - отметил Аскар Капанов.
13 наурыз

Сколько будут получать семьи, оставшиеся без кормильца

Об этом 12 марта 2019 года на презентации законопроекта рассказала депутатам мажилиса вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

Для повышения социальной защищенности семей, оставшихся без кормильца, предлагается повысить размер пособий и социальных выплат через изменение коэффициентов количества иждивенцев. Так, коэффициент количества иждивенцев в случае потери кормильца - участника системы:

1) при одном иждивенце предлагается повысить с 40 % до 50 %;

2) при двух - с 50 % до 65 %;

3) при трех - с 60 % до 80 %;

4) при четырех и более иждивенцах - с 80 % до 100 %.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ   ОҚЫҢЫЗ: ӨНДІРІСТЕГІ ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒА ҮШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК

В целом, рост каждого коэффициента, по данным вице-министра, составляет порядка 25 % от прежней величины.

- Таким образом, на конкретном примере можно увидеть, как вырастет размер социальной выплаты по потере кормильца при пересмотре коэффициента стажа участия и коэффициента количества иждивенцев. В случае потери кормильца - участника системы со стажем участия в системе 85 месяцев, при среднемесячном доходе в 100 тыс. тенге, семье из одного иждивенца размер выплаты при новых параметрах составит 23 907 тенге, что на 30 % выше размера выплаты при действующих параметрах (18 390 тенге), - рассказала С. Жакупова.

С учетом государственного социального пособия по потере кормильца, общая сумма выплаты вырастет с 43 910 тенге до 49 448 тенге.

 

9 наурыз

Ввести наказание за микротравмы на рабочем месте предлагают в Казахстане

В Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан обсудили вопрос обеспечения безопасных условий труда, в ходе которого были высказаны ряд предложений.

Ежегодно в организациях допускаются свыше 2 тысяч несчастных случаев на производстве, из них около 300 – со смертным исходом. В этой связи в этом году по Казахстану проведут информационную кампанию "Безопасный труд".

Заместитель Председателя Федерации профсоюзов РК Сатыбалды Даулеталин предложил включить в Трудовой кодекс нормы, обязывающие работодателю включить любые травмы работников. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СТАНДАРТ «РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ»     ОҚЫҢЫЗ: «ЖАЗАТАЙЫМ ОҚИҒАЛАРДЫ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ЖӘНЕ ЕСЕПКЕ АЛУ» СТАНДАРТЫ

"Первое, требования, которые на сегодня установлены, к сожалению, исполняются формально. Это и подготовка инструкции, обучение. Мы думаем, назрела необходимость в реформировании трудового законодательства в части усиления роли и профилактики. Существующие системы позволяют скрывать работодателю лёгкие несчастные случаи. Мелкие инциденты, которые происходят на производстве, вообще не попадают в статистику производственного травматизма. Это явное нарушение прав работников, позволяющее скрыть рабочее состояние в условиях труда у работодателя. Целесообразно, мы думаем, включить в Трудовой кодекс нормы, обязывающие работодателю включить любые травмы работников на производстве, в том числе микротравмы, которые может и не привели к потере трудоспособности, но они представляют собой определённое состояние этих людей", - отметил Сатыбалды Даулеталин.

Также в ходе Координационного совета Профсоюзом предложено создание единой информационной системы учета и контроля несчастных случаев.

"В том числе необходимо создание атласа профессий, использующего для трудоустройства пострадавших от несчастных случаев, чтобы они не оказались за бортом. Это те же работники, наши люди", - заключил зампредседателя Федерации профсоюзов Казахстана.